Indian Railways: Zero-based timetable to reduce travel time of long-distance

Indian Railways: Zero-based timetable to reduce travel time of long-distance