New quarantine rule on Chennai-Mumbai air route likely to affect

New quarantine rule on Chennai-Mumbai air route likely to affect